Keltoi 1994-2017

  Lexikon Archeologie

  Hesla lexikonu, Encyklopedie řazená dle abecedy. Pro podrobnější vyhledávání hesla, použijte prosím Vyhledávání slova. Slovo se může vyskytovat v několika článcích. Data se průběžně doplňují.

  Hesla lexikonu, Encyklopedie řazená dle abecedy. Data se průběžně doplňují.

  A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž  A


  Antropologie - vědní obor, zkoumající lidské kosti z terénních výzkumů
  Akropole - převážně nejvýše položená místa na oppidech, kde byla soustředěna moc - vladařská, královská, duchovní
  Artefakt - hmotné nálezy, např. keramika, kovy, kosti, apod.

  abeceda


  B


  Boiohaemum - název území Čech v době Keltů
  Bójové - keltský kmen obývající českou kotlinu
  Býčí skála - Jeskyně v Moravském krasu, místo nálezu bronzového býčka a mnoha dalších věcí, Horákovská kultura
  Bylanská kultura - obec u Českého Brodu, objev rozsáhlé nekropole, podle nálezu pojmenovaná kultura z období doby železné, 7.-6. st. př. n. l.,

  abeceda


  C


  C 14 metoda - viz Radiokarbonová metoda
  Charváti - slovanský kmen obývající severovýchodní Čechy
  Chronologie - datování nálezů,

  abeceda


  Č


  Čechové - slovanský kmen sídlící v 9.-10. st. n. l. ve středních Čechách v dolním Povltaví
  Čtyřúhelníkové valy - kultovní okrsky ohraničené valem a příkopem, např. Markvartice, Mšecké Žehrovice, Češov, Ludéřov, atd.

  abeceda


  D


  Děčané - slovanský kmen sídlící v severozápadních Čechách v 11. st.
  Denár - první česká stříbrná mince, ražba od pol. 10. st.
  Dendrochronologie - metoda využívání skutečnosti, že kmen každý rok naroste do šířky a vytváří letokruhy
  Depot, poklad - uložené výrobky, oběti
  Dolmen - megalitické památky z kamenných bloků postavených na výšku s vytvořenou komorou, mladší doba kamenná
  Domestikace - zdomácnění, ochočení zvířat
  Drasadlo - paleolitický kamenný štípaný nástroj sloužící k opracování kůží
  Dudlebové - slovanský kmen v jižních Čechách
  Duhovky - lidový název pro keltské mince
  Duchcovský poklad - votivní poklad nalezený v roce 1882, obětovaný podzemním božstvům
  Dům - lidský příbytek podle kterého se určuje i období nálezu

  abeceda


  E


  Email, smalt - barevný doplněk šperků ze skloviny
  Eneolit - pozdní doba kamenná (občas nazývána dobou měděnou - počátky využívání mědi)
  Epigrafické památky - písemné památky zachované na trvanlivých materiálech

  abeceda


  F


  Faléra - ozdoba z kovu, kruhový terč bohatě zdobený

  abeceda


  G


  Gabreta = Šumava
  Geofyzikální metody - objekty se odlišují od svého okolí různými vlastnostmi, viditelné na povrchu (elektrické, magnetické, seismické, apod.
  Gravettien - mladopaleolitická kultura

  abeceda


  H


  Halštatská kultura, Hallstatt - doba přechodu z doby bronzové na železnou (cca 750-500 př. Kr.)
  Horákovská kultura - kultura starší doby železné, pojmenovaná podle mohyly Hlásnica u Horákova u Brna
  Hradiště - opevněné sídlo
  Hradištní doba - období s nejstarším slovanským osídlením, také Staroslovanské období
  Hrnčířský kruh - pomůcka na výrobu keramiky
  Hřivna - váhová jednotka; forma kovové suroviny - polotovar, který se potom tavil> Hudba - dechové, bicí, strunné - carnyx, trubka, píšťala, Panova píšťala, buben, chřestítko, rolnička, lyra, dudy, ...

  abeceda


  I


  Idol - kultovní předmět spojovaný s náboženskými představami člověka
  Industrie - termín k označení souborů nástrojů z různých materiálů - štípaná, bronzová, apod.
  In Situ - z latiny znamenající "v poloze" "na místě", nálezy, které byly vyzvednuty ze země v neporušené poloze

  abeceda


  J


  Jádro - upravený kus suroviny pro výrobu paleolitických kamenných nástrojů
  Jantar - fosilní, zkamenělá pryskyřice z jehličnatých dřevin
  Jehlice - šatní spínadlo z kostí, bronzu, železa, apod.
  Jevišovická kultura - kultura z konce eneolitu - Jevišovice u Znojma
  Jho - součást postroje tažných zvířat spojujících pár navzájem
  Jordanovská kultura - kultura z konce neolitu a počátku eneolitu

  abeceda


  K


  Kadlub - odlévací forma
  Kalenderberská kultura - halštatská kultura starší doby železné na jihovýchodní Moravě
  Kamenné stély - postavené kameny na výšku
  Kanelovaná keramika - eneolitická kultura, zejména Morava, typické džbánky s vysokým válcovitým a nízkým cibulovitým tělem
  Kenotaf - prázdný hrob, symbolický hrob bez těla
  Knovízská kultura - kultura konce doby bronzové, podle obce Knovíz u Slaného
  Kobylská kultura - pozdní latén, 1. st. př. n. l., podle obce Kobyly na Turnovsku
  Kolek - razidlo sloužící k označení výrobků
  Kolo - symbol boha Taranise
  Kopytovitý klín - neolitický broušený kamenný nástroj sloužící k opracování dřeva?, zemědělský nástroj?
  Kostrový hrob - termín pro hrob, kde bylo uloženo celé tělo zesnulého
  Kromlech - megalitická kamenná stavba uspořádaná do kruhu nebo podélně, např. Stonehenge, Avebury, apod.
  Křesadlo - pomůcka k rozdělávání ohně

  abeceda


  L


  Latén = mladší doba železná, rozkvět Keltů, 500 př. Kr. až 100 př. Kr.
  Lengyelská kultura - neolitická a časně eneolitická kultura, střední Evropa
  Letecká fotografie - technika snímkování prostoru, kdy jsou vidět půdorysy objektů
  Lineární keramika - neolitická kultura (volutová keramika)
  Loď - dopravní prostředek používaný na vodě vyrobený ze dřeva (monoxyl)
  Lučané - slovanský kmen v západních Čechách
  Lužická kultura - střední doba bronzová - 14.-13. st. př. n. l.

  abeceda


  M


  Magdalénien - kultura z konce mladéh paleolitu, 15 - 10 000 př. n. l.
  Meč - nejcenější zbraň bojovníků
  Megality - souhrnný název pro kamenné stavby - kult, hroby
  Menhir - stojící kameny
  Mezolit - střední doba kamenná
  Mince - zlaté, stříbrné tažby s různými motivy
  Michelsberská kultura - eneolitická kultura
  Mikrolity - drobné kamenné štípané nástroje k vkládání do nasad srpů, šípů, apod.
  Milavečská kultura - kultura doby popelnicových polí podle nálezu z mohyly u obce Milaveč na Domažlicku
  Mincovní destičky - pálená hlína, používáno k odlévání střížků pro mince
  Mlýn - zařízení na mletí obilí, různé typy dle kultur
  Mohyly - uměle navršené pahorky nad hroby
  Monoxyl - loď vydlabaná z jednoho kmene
  Moravsko-slovenská malovaná keramika - neolitická kultura
  Mšecké Žehrovice - keltská svatyně, místo nálezu nejznámělší keltské hlavy, Heroi

  abeceda


  N


  Nákončí - kovová součást předmětu, umístěna na jeho konci, ukončení pochvy meče, dýky,...
  Nákrčník - šperk nošený na krku, symbol moci
  Nálevkovité poháry - poháry se široce nálevkovitě rozšířeným hrdlem, starší eneolit
  Náramek - z různých materiálů - bronz, sklo, švartna, apod.
  Náušnice - z různých materiálů
  Nemeton = posvátné místo
  Neolit - mladšé doba kamenná
  Nynická skupina - kulturní skupina z pozdní doby bronzové v západních Čechách (9.-8. st. př. n. l.)

  abeceda


  O


  Obět, obětiny - různé součásti keltských obřadů
  Obětní deska - místo pro ukládání obětí
  Obodrité - souhrnný název pro slovanské kmeny mezi dolním Labem a Baltem
  Obsidián - sopečné sklo - kámen vulkanického původu a sklovitého charakteru, snadno štípatelný, používaný k výrobě nástrojů
  Obuv - kůže, lýko, apod., různé tvary a typy
  Obydlí - typické byly polozemnice, sruby, nadzemní sýpky, apod.
  Ocílka - železný nástroj k rozdělávání ohně
  Oděv - vlna a len; halena, plášť, kalhoty, suknice, ...
  Okřín - dvojkónická (dvojkuželovitá) nádoba lužické kultury
  Opevnění - různé provedení - valy, kamenné zdi, klešťovité brány, ...
  Oppidum - opevněná sídla
  Orant - figurka prosící, figurální motiv
  Ostruha - součást jezdecké výstroje k pobízení koně
  Osudí - termín pro amfory v kulturách doby popelnicových polí

  abeceda


  P


  Paleolit - starší doba kamenná
  Palisáda - stěna ze svislých dřevěných kůlů zasazených těsně vedle sebe
  Palynologie - metoda, která za pomoci rozboru pylu stanoví posloupnost porostu v jednotlivých klimatických oblastech
  Pavlovien - kultura mladého paleolitu
  Pazourek - kámen, odrůda křemene sloužící k výrobě nástrojů štípáním
  Pěstní klín - masivní kamenný universální nástroj
  Platěnická kultura - halštatská kultura starší doby železné podle pohřebiště Platěnice u Pardubic
  Plátování - umělecká technika - povrch je pokryt ušlechtilejším kovem
  Pleistocén - diluvium, doba starších naplavenin, čtvrtohory
  Plochá pohřebiště - charakteristické pro období od 4. st. př. Kr.
  Podmokelský poklad - nález keltských mincí v roce 1771
  Podmokelská skupina - kulturní skupina mladší doby laténské (2 st. př. n. l.) v oblasti dolního Polabí, podle pohřebiště Podmokly (Děčín)
  Podolská kultura - kultura mladšího vývojového stupně popelnicových polí podle Podolí u Brna, závěr doby bronzové
  Polabští Slované - souhrné označení západoslovanských kmenů
  Polozemnice - obydlí různých velikostí, kde je užitkový prostor zahlouben do země, také zemnice
  Popelnice - urna, nádoba s popelem zemřelého
  Popelnicová pole - období mladší a pozdní doby bronzové, 1 300 - 700 př. n. l.
  Posvátná zvířata - kanec, jelen, kůň, býk, havran,
  Přeslen - součást vřetena; hleněné, kamenné či kostěné diskkovité předměty s otvorem sloužily jako setrvačník pro soukání vlákna
  Pšované - slovanský kmen usedlý při soutoku Labe a Vltavy

  abeceda


  Q


  abeceda


  R


  Radiokarbonová metoda - datovací metoda, radioaktivní uhlík C14 a jeho rozpad
  Ritus - náboženský obřad, zvyk, mrav
  Rodina - základní společenská jednotka
  Runy - písmo severogermánských kmenů
  Rydlo - kamenný, kovový nástroj sloužící k rytí a řezání

  abeceda


  Ř


  Říp - posvátná hora, místo příchodu Segovese, Praotce Čecha
  Řivnáčská kultura - konec eneolitu

  abeceda


  S


  Sapropelit - černý materiál k výrobě náramků
  Situla - nádoba kónického tvaru z bronzového plechu s nízkým svislým hrdlem
  Sklo - vzniká tavením písku, vápence a dalších látek, ozdobné předměty
  Skrčenec - kostrové pohřby, kdy má zesnulý nohy pokrčené a přitažené k tělu
  Slezská kultura - kultura pozdní doby bronzové
  Slezsko-platěnická kultura - vývoj slezské kultury plynule přechází do časné doby železné v podobě platěnické kultury
  Spona - šatní spínadlo z různých materiálů a různých zdobení, podle kterých se určuje kultura
  Spondylové ozdoby - neolitický šperk ze silných schránek mlžů - závěsné ozdoby, korále, náramky
  Stéla - svisle zasazený kámen, zpravidla deska, označující místo hrobu na povrchu
  Stratigrafie - metoda geologická a spočívá na poznatku, že v neporušených situacích jsou spodní vrstvy starší než vrstvy blíže k povrchu
  Sůl - součástí směny a obchodu, těžba
  Svastika - kříž se zahnutými rameny, starý symbol Slunce vyskytující se od neolitu

  abeceda


  Š


  Škrabadlo nástroj používaný k úpravě kůží
  Šňůrová keramika - kultura lidu se šňůrovitou keramikou, sklonek eneolitu - výzdoba keramiky vodorovnými pásy v podobě otisku spletené šňůry
  Śtítarský typ - nejmladší vývojový stupeň knovízské kultury
  Švartna - materiál pro výrobu náramků, černá hmota těžící se blízko uhlí

  abeceda


  T


  Tauzie - umělecká technika vykládání běžnějších kovů ušlechtilejším kovem za studena mechanickým způsobem
  Terakota - šošky žen
  Tkalcovství - výroba tkanin za pomoci tkalcovského stavu
  Torques, nákrčník - šperk, symbol moci
  Trepanace - chirurgický zásah do lidské lebky, nálezy již v neolitu
  Trojúhelník, triquetrum - triquetrus, trojstranný, významný motiv výzdoby šperků, nádob. Symbol trojjedinnosti - zrození, život, smrt; nebe, země, vzduch; apod.
  Tulejka - kruhovitý, konicky zúžený otvor - dutina předmětů pro nasazení dřevěné součásti - násady, apod.
  Tumulus - lat. mohyla

  abeceda


  U


  Únětická kultura - nejrozšířenější kultura z počátku doby bronzové, podle pohřebiště u obce Únětice u Roztok u Prahy
  Urna - nádoba s ostatky zemřelého

  abeceda


  V


  Val - umělé náspy hlíny a kamení
  Vampyrismus - někteří zemřelí byli zatěžováni kameny, aby v posmrtném životě nemohli škodit
  Vandalové - germánský kmen v 1.-5. st. n. l., vpád Hunů způsobil jejich posun dále po Evropě
  Velatická kultura - kultura popelnicových polí na jižní Moravě
  Veleti - svaz slovanských kmenů mezi středním Labem a Odrou
  Velká Morava - první západoslovanský státní útvar z počátku 9. st. n. l.
  Venuše - ženské šošky a vyobrazení v době kamenné, např. Věstonická venuše, apod.
  Věteřovský typ - také kultura, starší doba bronzová na jižní Moravě, podle obce Věteřov u Kyjova
  Volutová keramika - neolitická kultura - lineární keramika
  Vrták - nástroj z kamene, železa k vrtání děr
  Vůz - používán převážně obchodníky a při stěhování, později i k válčení
  Vypíchaná keramika - neolitická kultura, pojmenovaná podle výzdoby keramiky vpichy v hustých liniích

  abeceda


  W


  Wyda - duchovní nauka Keltů, cvičení obdoba jógy

  abeceda


  X


  abeceda


  Y


  abeceda


  Z


  Záušnice - vlasová ozdoba
  Zbroj - vybavení bojovníků bylo podle období různé - meče, dýky, štít, oštěp, kopí, luk a šípy, prak, sekera, atd.
  Zemědělství - rozsáhlá znalost obdělávání polí
  Zlato - opojný kov již Kelty velmi ceněný - mince, šperky
  Zličané - slovanský kmen v oblasti Kolína - steřdní Polabí a Pasázaví
  Ztracená forma - technika odlévání kovů, model z vosku
  Zvoncovité poháry - kultura z konce eneolitu podle tvaru keramiky obráceného zvonu

  abeceda


  Ž


  Žárový hrob - hrob, kde byly uloženy spálené pozůstatky zesnulého
  Železo - rozsáhlá těžba a zpracování železa
  Žernov, rotační mlýn - vynález s jehož pomocí se mlela mouka

  abeceda


  PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Lexikon

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo