Keltoi 1994-2017

  -0 Kronika pravěku do roku 0

  Kronika pravěku českých zemí (1 mil. př. n. l. - 0)

  Doba kamenná - 2. mil. - 2 100 př. Kr.

  2. mil. - 8000 př. Kr. - Starší doba kamenná Paleolit

  1. mil. - 300 tis. př. Kr. - Starý paleolit
  - člověk se stává úspěšným lovcem, staví si obydlí, využívá oheň (nálezy: Přezletice u Prahy, Bečov u Mostu, Stránská skála u Brna), žije Homo Erectus (člověk vzpřímený).

  300 tis. - 40 tis. př. Kr. - Střední paleolit
  - zdokonalení loveckých a výrobních technik, přežívá Homo Erectus, objevuje se Homo sapiens steinheimensis a Homo sapiens neanderthalensis (člověk neadretálský), štípání kamenů - výroba úštěpků, nálezy Bečov u Mostu, jeskyně Kůlna a Šipka

  40 tis. - 10 tis. př. Kr. - Mladý paleolit
  - šíří se Homo sapiens sapiens, člověkem osídlena celá země, vysoká řemeslná úroveň, bohatý duchovní život a pohřební rituály, nálezy pavlov, Dolní Věstonice, Předmostí, Koněpruské jeskyně,...

  10 tis. - 8 tis. př. Kr. - Pozdní paleolit
  - zlepšení klimatu a další šíření lidí

  8 tis. - 5500 př. Kr. - Střední doba kamenná Mezolit
  - rozvoj lovu a sběru plodin, užívání luků, šípů, lodí

  5500 - 3800 př. Kr. - Mladší doba kamenná Neolit
  - Neolitická revoluce - rozvoj zemědělství, budování prvních vesnic. Začíná zemědělské osídlení českých zemí, objevuje se oradlo, měď, první pohřební mohyly a hradiště.
  - V polovině 6. tisíciletí přicházejí nejstarší zemědělci pravděpodobně ze středního Podunají.
  - Na konci 6. tisíciletí je vývoj na východní Moravě narušen impulzy z jihozápadního Slovenska, řeka Morava se stává kulturní hranicí
  - 4900 př. Kr. - začíná kultura vypíchané keramiky, objevují se nejstarší pohřby žehem
  - 4700 př. Kr. - na Moravě začíná lengyelská kultura (kultura s moravskou malovanou keramikou), velký rozmach figurální plastiky, objevují se rondely (kruhová ohrazení - Těšetice, Bylany u K. Hory), do Čech se přesouvá tradice prvních zemědělců a vliv lengyelské kultury, objevují se výrobky z mědi (nejspíše import)
  4000 př. Kr. - Objevuje se poměrně hustá síť hradišť

  3800 - 2100 př. Kr. - Pozdní doba kamenná Eneolit
  - střídání mnoha kultur, používání sekeromlatů a seker, vozy
  - 3800 - 3500 př. Kr. - kultura nálevkovitých pohárů
  - 3500 - 2800 př. Kr. - české země se dostávají do sféry kultury badenské, rozšiřuje se řivnáčská kultura (podle hradiště Řivnáč u Prahy) a na Moravě jevišovická kultura.
  - 2800 - 2400 př. Kr. - do Čech od severozápadu proniká osídlení kultury se šňůrovou keramikou a dochází k zániku sítě dosavadních hradišť a okolních vesnic
  - 2400 - 2100 př. Kr. - počátky doby bronzové, kultura protoúnětická, která vzniká pod silným vlivem impulzů z dnešního Maďarska

   


  Doba bronzová 2100 - 700 př. Kr.

   

  2100 - 1450 př. Kr. Starší doba bronzová
  - objevením bronzu (slitina bronzu a cínu) dochází k výraznému pokroku ve vývoji lidí. V české kotlině se rodí Únětická kultura, velmi husté osídlení
  1600 př. Kr. - Čechy se stávají jednou z nejvyspělejších kulturních oblastí
  1500 př. Kr. - opět se začínají budovat pevněná hradiště

  1450 - 1250 př. Kr. Střední doba bronzová
  - rozvoj pastevectví, rozšiřují se mohylové kultury
  1250 př. Kr. - v této době dochází k násilnému zániku kultovního centra nohylové kultury Velim na Kolínsku

  1250 - 800/750 př. Kr. Mladší doba bronzová
  - šíří se kultura popelnicových polí (změna pohřebních rituálů - spalování mrtvých a jejich ukládání do popelnic či uren na společných hřbitovech), kultury milavečská, knovízská, lužická, velatická, velké množství zemědělských osad, jsou budována hradiště
  1250 - 1050 př. Kr. - období ukládání zlomkových depotů
  1000 př. Kr. - české země dosahují největší hustoty obyvatelstva v pravěku
   


  Doba železná 700 - 0

  800/750 - 460/450 př. Kr. Starší doba železná - doba halštatská
  - šíří se výroba a zpracování železa, vyčleňování řemeslníků, kněžích a aristokracie
  - Býčí skála - významný nález figurky býka, velkého množství bronzových výrobků, kostí asi 40 lidí, 200 nádob, zlaté šperky, atd.

  460/450 - 0 př. Kr. Mladší doba železná - doba laténská
  - expanze Keltů, rozvoj těžby rud a řemeslné výroby (hutnictví, kovářství, slévačství, hrnčířství)
  400 př. Kr. - zaniká časně laténská civilizace a začíná keltská invaze
  387 př. Kr. - Keltové dobývají Řím
  175 př. Kr. - v Čechách vznikají první oppida
  120 př. Kr. - na Jutském poloostrově se dávají do pohybu kmeny germánských kmenů Kimbrové a Teutonové, jsou odraženi Bóji, zřejmě na území Čech
  60 př. Kr. - část Bójů odchází z Čech v několika vystěhovaleckých vlnách - herkynští Bójové se dostávají do Panonie a Norika
  58 př. Kr. - Bójové se připojují k Helveciům, kteří se snaží získat nová území v Galiii
  50 př. Kr. - vzmáhá se moc Dáků vedených Burebistou, dobývají Panonii, kde porazili Bóje a jejich panství sahá až k řece Moravě
  50 - 30 př. Kr. - zaniká keltská civilizace v Čechch a na Moravě, příčiny a přesnější datování není známo
  30 - 10 př. Kr. - prvotní germánské osídlení území Čech Germány
  9 - 6 př. Kr. - do Čech přišla z Pomohaní část germánského kmene Markomanů pod vedením krále Marobuda

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo